พรรคพลังคนกีฬาพรรคพลังคนกีฬา (อังกฤษ: Sport Party of Thailand ตัวย่อ: S.P.O.T. พ.ก.) เป็นพรรคการเมืองไทย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2552 โดยมีนายวนัสธนา สัจจกุล เป็นหัวหน้าพรรค และนายวิรุณ เกิดชูกุล เป็นเลขาธิการพรรค  ปัจจุบัน นายวิรุณ  เกิดชูกุลเป็นหัวหน้าพรรค  โดยมีนโยบายหลักเพื่อพัฒนาวงการกีฬาและสร้างความสามัคคีของคนในชาติ

พรรคพลังคนกีฬา จัดตั้งขึ้นโดยมีนโยบายดังนี้
 
ด้านเศรษฐกิจ
– ส่งเสริมการพัฒนาที่ก่อเกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจโดยภาพรวมของประเทศ
– ส่งเสริมการเพิ่มและการกระจายรายได้ของทุกกลุ่มทางสังคมอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง
– เน้นนโยบายการสร้างรายได้ในภาพรวมโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและส่งเสริมการท่องเที่ยว  การลงทุนรวมถึงการพัฒนา      โครงสร้างพื้นฐานให้สะดวกปลอดภัย
ด้านสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ
– รณณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากทุกภาคส่วนในสังคม
– ส่งเสริมพื้นที่สีเขียว  และเน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดคุ้มค่า
– ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์และเกษตรสีเขียว
– เน้นการจัดการที่ดินอย่างถั่วถึงและเป็นธรรม
ด้านการศึกษา
– เน้นการส่งเสริมการสร้างสังคมสู่สังคมแห่งการเรียนรู้และเป็นการศึกษาตลอดชีวิต
– พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของเยาวชนให้สามารถรู้ทันและแข่งขันกับกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
– เน้นหลักสูตรที่หล่อหลอมเด็กเยาวชนให้เกิดค่านิยมและทัศนคติที่รักชาติและเกิดสำนึกความเป็นพลเมือง
 ด้านการเมือง การปกครอง
– ปลูกฝังการมีน้ำใจนักกีฬาทางการเมือง
– ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองแก่ประชาชนทุกระดับและทุกกลุ่ม
– เน้นการสร้างจิตสำนึกสาธารณะมุ่งสู่สังคมประชาธิปไตยชุมชน และ การเมืองภาคพลเมือง
– เปิดพื้นที่ทางความคิดในเชิงสร้างสรรค์ให้กับทุกกลุ่มในการบริหาร การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม
– เปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้ความสามารถทุกภาคส่วนเข้ามาบริหารประเทศ ในตำแหน่งรัฐมนตรี
– เสริมสร้างความเข้มแข็งจากชุมชน ทิ้งถิ่นสู่การจัดการตนเองผ่านนโยบายสาธารณะ
ด้านสังคม และสวัสดิการสังคม
– เน้นการสร้างสังคมสู่สังคมอบอุ่น สมารฉันท์และเป็นสังคมที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ก่อเกิดความ สุขร่วมกันของคนในสังคมและเป็นสังคมที่คนไทยไม่ทอดทิ้งกัน
– การสร้างสังคมสวัสดิการที่คนในสังคมสร้างระบบดูแลกันและกันและเกิดความรู้สึกเป็นหุ้นส่วนทางสังคมรวมกันทั้งรัฐ ธุรกิจ และชุมชน  ก่อเกิดการอยู่ดีกินดีของสังคมร่วมกัน
– มุ่งเน้นแก้ปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
– เน้นการสร้างความเป็นธรรมทางสังค และลดปัญหาความเหลื่อมล้ำต่าง ๆ
– เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม  ให้เป็นสังคมแห่งความสุข ทุกกลุ่มเพศวัยทางสังคม ทั้งเด็กเยาชวชน ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ
– การหนุนสร้างกลไกทางสังคมที่มีประสิทธิภาพในการดูแล  เฝ้าระวัง และพัฒนาเด็ก เยาวชนให้มีทัศนคติที่ดีในการเติบโตอย่างมีความพร้อม
ด้านสาธารณสุข กีฬาและสุขภาพ
– ปฏิรูปสุขภาพเป็นระบบที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของและช่วยกันอย่างเป็นรูปธรรม
– ส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกายในชุมชนทุกรูปแบบ
– ส่งเสริมสังคมสู่สังคมแก่การมีสุขภาพดีทั่วหน้า ก่อเกิดสุขภาวะ ทางกาย ใจ สังคม และปัญญา

พรรคพลังคนกีฬาพรรคพลังคนกีฬา (อังกฤษ: Sport Party of Thailand ตัวย่อ: S.P.O.T. พ.ก.) เป็นพรรคการเมืองไทย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2552 โดยมีนายวนัสธนา สัจจกุล เป็นหัวหน้าพรรค และนายวิรุณ เกิดชูกุล เป็นเลขาธิการพรรค  ปัจจุบัน นายวิรุณ  เกิดชูกุลเป็นหัวหน้าพรรค  โดยมีนโยบายหลักเพื่อพัฒนาวงการกีฬาและสร้างความสามัคคีของคนในชาติ